Free CSS Menus by Css3Menu.com

 

menu

El cens d'aus aquàtiques

Extret del Cens internacional d’ocells aquàtics i marins hivernants a Catalunya de gener de 2005


Introducció

Com cada any, entre el 10 i 20 de gener, voluntaris i professionals s’han repartit per les 167 localitats de cens de Catalunya, per comptabilitzar-hi ocells aquàtics (en 139 indrets), dormidors de corbmarins(41 indrets) o d’ardèides (en 21 indrets), i per repetir parcialment el cens de gavines al litoral efectuat a tot Catalunya el 2004 en algunes de les 55 localitats que conformen el conjunt d’indrets de cens d’aquest grup.
El cens és fa per zones gràcies a la participació d´un nombre cada cop mésimportant d´ornitòlegs i ornitòlogues coneixedores de cadascuna de les àrees i de les seves particularitats metodològiques: on es concentren les diferents espècies, des d’on cal censar, quan, etc... Per tal d´obtenir els millors resultats i sobre tot evitar duplicitats, es comptabilitza el total d´exemplars de les diferents espècies en el moment del dia de menor activitat, que a vegades implica censar els animals en els seus llocs de repòs diürn o per contra, en els dormidors al vespre. Així espècies d´ocells que utilitzen dormidors, com els corbs marins, els ardeids o les gavines, es censen durant la tarda quan s´ajoquen. Mentre que altres ocells d´activitat nocturna, com és el cas dels ànecs, es censen durant el dia, mentre dormen als estanys o pantans, o bé s´alimenten en indrets seleccionats.
La tardor-hivern de 2004-2005 no ha estat particularment freda, fet que s’ha traduït en l’absència d’espècies nòrdiques, per exemple en el grup de les anàtides. No obstant això, els resultats han assolit la màxima cobertura mai registrada, fet que ajuda a tenir una idea cada cop més acurada de la importància del territori com a refugi i recer de l’avifauna hivernal. El paper de la trentena de coordinadors que han mobilitzat les 287 observadores i observadors ha estat cabdal. Sense aquest conjunt de voluntaris i profesionals, no es podria mai efectuar un recompte d’aquestes característiques.

COBERTURA

S´ha censat un total de 130 zones algunes de les quals són agrupacions de zones més petites. Aquests resultats, de caràcter púbic, s´envien a l´administració central pel seu coneixement així com a l´organització Wetlands International a través de SEO/Birdlife per a la seva incorporació a la base de dades europea.

Barcelona 43
Girona 28
Lleida 44
Tarragona 15

De cada zona es detalla si s’efectua només el cens d’ocells aquàtics (ardeides diürnes –Ardea cinerea bàsicament-, anàtides, cabussons, limícoles...), si també hi ha a la zona un dormidor de corbmarins (Phalacrocorax carbo) que es comptabilitza els vespres o un d’ardeides (Egretta garzetta i Bubulcus ibis bàsicament) així com si la zona acull dormidors de gavines imputables al cens de làrids total (no es tenen en compte, llevat de localitats aillades, concentracions diürnes de làrids que després poguessin anar a dormidors propers als efectes d’evitar duplicitats).
S’ha censat totes les comarques de Catalunya menys set : les habituals de l’interior de Tarragona, amb poca concentració d’ocells aquàtics com són la Terra Alta, Priorat, Conca de Barberà, Alt Camp; dues de Lleida (Segarra, Urgell) i, per primer cop, el Baix Penedès, cada cop més urbanitzat a la seva línia litoral i que enguany no ha estat prospectat ni per al cens de làrids. Per contra, s’afegeix per primer cop era Val d’Aran, amb una localitat

Observadors

Han participat 287 observadors (240 el 2002), tant personal del Departament de Medi Ambient i Habitatge (guardes, agents forestals, tècnics...) com voluntaris de ONGs que treballen sobre el terreny i altres naturalistes.
Aquest 287 observadors han estat organitzats per 30 coordinadors locals responsables del cens d´una o més zones.

Cobertura Comarcal


Comarques

Comarques Gironines

Comarques Girona
Cannirus.net >